Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tennis & Padel Racketservice

per 09-07-2020

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle via de website www.tennisenpadelracketservice.nl (hierna te noemen Tennis & Padel Racketservice), en de consument (hierna te noemen koper). Van deze voorwaarden kan pas na schriftelijke goedkeuring door Tennis & Padel Racketservice worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

2. Aanbiedingen / overeenkomsten
De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld. 

Een koopovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een order via de website van Tennis & Padel Racketservice; www.tennisenpadelracketservice.nl.
De orderbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een PDF-bestand die de koper per email wordt toegestuurd. De koper dient zelf de bestelling te controleren, en eventuele fouten in het bezorgadres of bestelde artikelen zo tijdig mogelijk aan Tennis & Padel Racketservice te melden. Kosten voortvloeiend uit foutief ingevoerde gegevens komen anders geheel voor risico van de koper.

Alle aanbiedingen van Tennis & Padel Racketservice zijn vrijblijvend en Tennis & Padel Racketservice behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tennis & Padel Racketservice. Tennis & Padel Racketservice is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Tennis & Padel Racketservice dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling. Tennis & padel Racketservice is niet verantwoordelijk voor type- of andere fouten op haar website.

3. Prijzen
De door Tennis & Padel Racketservice genoemde prijs is inclusief 21% BTW en in Euro tenzij anders vermeld, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

4. Betaling
Betaling kan geschieden middels iDeal of overige betaalmethoden via onze veilige payment service provider Mollie (http://www.mollie.nl/), danwel via PayPal of overschrijving naar onze bankrekening. Indien aan een betaalmethode kosten zijn verbonden die aan de koper worden doorberekend, wordt dit altijd vooraf vermeld. 

Indien binnen drie weken na het plaatsen van een bestelling géén betaling is ontvangen wordt de overeenkomst zonder berichtgeving ontbonden. Tennis & Padel Racketservice verzendt niet onder rembours.

5. Beschadigde en onjuist geleverde producten
Wanneer de koper constateert een onjuist danwel beschadigd product te hebben ontvangen dient de koper Tennis & Padel Racketservice hiervan binnen 3 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen via Garantie & Klachten. Tennis & Padel Racketservice zal vervolgens contact opnemen met de koper teneinde deze alsnog een correct exemplaar te doen toekomen, danwel de betaalde kosten te restitueren. In het geval van een retourzending worden de kosten daarvoor door Tennis & Padel Racketservice aan de koper vergoed. 

6. Garantie / Reclamatie
Voor alle door Tennis & Padel Racketservice geleverde producten zijn de garantiebepalingen van de desbetreffende leverancier/importeur van kracht. Er wordt uitsluitend garantie verleend indien de bij het product verstrekte informatie en richtlijnen in acht zijn genomen, en de orderbevestiging van de aankoop kan worden overlegd. Uitgesloten van garantie is schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik. Indien de koper schade ondervindt aan een product die niet als slijtage door redelijk gebruik kan worden aangemerkt dient de koper allereerst contact op te nemen met de klantenservice van Tennis & Padel Racketservice. Tennis & Padel Racketservice treedt vervolgens in overleg met de leverancier/importeur die de compensatie aan de koper bepaalt op basis van de wettelijke garantiebepalingen. 

7. Recht van ontbinden / cool-down periode
De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van de bestelling de mogelijkheid de geleverde producten te beoordelen. Tijdens deze periode heeft de koper het recht om de koop te herroepen, en de koopovereenkomst – zonder opgave van reden – te ontbinden. Voorwaarde is dat de producten ongebruikt, compleet en onbeschadigd zijn. 

Herroepen van de koop kan via het herroepingsformulier op de website, waarvan de koper de link in de orderbevestiging per email is meegestuurd. Nadat de koper het formulier heeft verstuurd wordt de herroeping automatisch geregistreerd, en kan de koper het label downloaden voor kosteloze retourzending. Mocht de koper niet in de gelegenheid zijn het formulier op de website, dan kan ook het herroepingsformulier als opgenomen in de Algemene Voorwaarden per reguliere post worden verstuurd.

De koper draagt zelf de zorg en kosten voor retourzending in een deugdelijke verpakking. Tennis & Padel Racketservice restitueert het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst via de door de koper gebruikte betalingsmethode. In geval van beschadiging ten gevolge van onzorgvuldig verpakken bij retourzending wordt slechts de restwaarde van het product vergoed.

8. Ruiling
Alle artikelen kunnen – mits ONGEBRUIKT – binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild danwel kan de koopovereenkomst worden ontbonden. De koper dient Tennis & Padel Racketservice binnen de gestelde periode te informeren via de klantenservice. De koper ontvangt vervolgens binnen 2 werkdagen instructies voor het retourneren van de bestelling. De koper draagt zelf de zorg en kosten voor retourzending in een deugdelijke verpakking. 

In de volgende situaties kan er niet geruild worden:
– het artikel is gebruikt.
– de koper is afgeweken van gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies
– het artikel is niet compleet

9. Verzending
Verzendingen geschieden voor risico van Tennis & Padel Racketservice. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Tennis & Padel Racketservice. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. 

Bij het afrekenen op de website worden de verzendkosten vermeld. Deze kosten worden berekend op grond van gewicht en regio, en of de bestelling kan worden verstuurd per normale post. Hierdoor kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat verzendkosten achteraf worden aangepast. In dat geval neemt Tennis & Padel Racketservice altijd contact op met de koper, waarbij deze in de gelegenheid wordt gesteld de koopovereenkomst alsnog te ontbinden.

Tennis & Padel Racketservice is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. De kosten die in deze gemaakt worden zijn altijd voor rekening van Tennis & Padel Racketservice. Zodra de te leveren artikelen op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze artikelen betreft, over op de koper.

10. Wet op de privacy
Persoonlijke gegevens van de koper worden enkel en alleen gebruikt voor afhandeling van de bestelling en voor correspondentie m.b.t. gedane bestellingen en betalingsafhandelingen. Gegevens uit het klantenbestand worden nimmer aan derden overdragen zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. Bij het versturen van uw persoonlijke gegevens naar onze webserver wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. 

Tennis & Padel Racketservice verstuurt enkel reclame in de vorm van een digitale nieuwsbrief indien de koper zich daar uitdrukkelijk voor heeft aangemeld op de website. In iedere nieuwsbrief treft de koper bovendien een link aan waarmee deze zich eenvoudig afmeldt.

11. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tennis & Padel Racketservice in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tennis & Padel Racketservice gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tennis & Padel Racketservice kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

12. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Tennis & Padel Racketservice in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Tennis & Padel Racketservice niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Tennis & Padel Racketservice. De koper vrijwaart Tennis & Padel Racketservice te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Tennis & Padel Racketservice blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Tennis & Padel Racketservice de koper maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Tennis & Padel Racketservice ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

13. Overige bepalingen
Wanneer door Tennis & Padel Racketservice gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. 

De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tennis & Padel Racketservice deze voorwaarden soepel toepast.

Dunlop
Head
Technifibre
Pro Kennex
Solinco
Tretorn
Wilson
Yonex
Signum Pro
Schuiven naar boven